Next Stop 2035 logo

Resan framåt

2014

Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen påbörjar arbetet med inledande analyser och utredningar. Strategin Västra Götaland 2020 antas av regionfullmäktige som en gemensam vägvisare för regionens utveckling. Attraktiv kollektivtrafik och bra kommunikationer är i strategin en förutsättning för att lösa flera av de frågor som presenteras.

På en utställning i Älvrummet presenterar fem företag och enskilda personer sina idéer om framtidens kollektivtrafik. De invånare, politiker och tjänstemän som kommer till utställningen diskuterar förslaget.

Image
2015

Invånarna i Göteborg, Mölndal och Partille blir inbjudna till medborgardialogen Next Stop 2035. Här får de som använder kollektivtrafiken i vardagen möjlighet att tycka till innan det färdiga förslaget till målbild tas fram. Frågorna handlar om vad som är viktigt för dig som resenär, vad du förväntar dig av morgondagens kollektivtrafik och hur du vill att det ska se ut där just du bor. Här kan du läsa mer om resultatet från medborgardialogen.

I medborgardialogen deltar 6 388 personer i en webbenkät, 526 kommentarer lämnas på webbplatsen och 340 personer deltar i 28 fokusgrupper.

2016

Förslaget på målbild är ute på remiss. 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer lämnar synpunkter. De strategiska delarna och vilka stråk som ska förstärkas får ett brett stöd. Remissvaren handlar om att komplettera, konkretisera och förtydliga, men också att höja ambitionsnivån på restider, bättre belysa sociala konsekvenser och analysera konflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö lite till.

2017

De olika parterna utvecklar förslaget efter de remissvar som kom in 2016. Synpunkterna resulterar i en än mer utvecklad, sammanhållen och lättillgänglig plan för utvecklingen av stomnätet. Förslaget ”Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille” läggs fram för politikerna i kommunerna och regionen.

2018

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige godkänner förslaget. De olika samarbetsparterna börjar ta fram åtgärdsplaner för att förverkliga framtidens kollektivtrafik.

2022

Nu åker invånare stadsbana på Norra Älvstranden och tar sig snabbt över älven med stadslinbanan. Metrobussen i Tingstadstunneln åker i separat körfält. I Tuve, Kallebäck och Gårda går citybussar. Spårvagnar har börjat gå på vissa delar av Alléstråket.

Gäller under förutsättning att politiska beslut om genomförande fattas.
2027

Näst sista stoppet på resan – längs Dag Hammarskjöldsleden går en stadsbana och spårvagnen har förlängts från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunnsbo. Mellan Toltorpsdalen och Rävekärr, i Backa och mellan Gullbergsvass och Bergsjön går citybussar. Metrobussar kör på nya infartsstråk in i och ut ur Göteborg. Resterande delar av spårvägen på Alléstråket är klara.

Gäller under förutsättning att politiska beslut om genomförande fattas.
2035

Nu är vi framme vid sluthållplatsen – framtidens kollektivtrafik. I Göteborg, Mölndal och Partille flyter kollektivtrafiken med ökad kapacitet. Innerstadsringen och Mellanstadsringen avlastar det forna trycket på centrum. Med planskilda stadsbanor går det snabbt att ta sig in till city. Invånarna har ett enklare vardagsliv.

Gäller under förutsättning att politiska beslut om genomförande fattas.
Image