Next Stop 2035 logo

Framtidens kollektivtrafik för framtidens behov

2035 har storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille enligt framtidsprognoser fler än 800 000 invånare och närmare 400 000 arbetsplatser. Vi har också en ökad kapacitet i kollektivtrafiken, ett minskat tryck på centrum och tydliga trafikkoncept i form av stadsbana, spårvagn, citybuss, metrobuss och stadslinbana. Här kan du läsa mer om planerna för framtidens kollektivtrafik – med tydligare trafikkoncept och utvecklat linjenät.

Tydligare form och funktion för trafikkoncept

Resenärer idag känner väl till de linjer de själva åker, men tycker ofta att resten är lite rörigt. 2035 är trafikkoncepten tydligare, med allt från vilket jobb de gör till hur fordon, hållplatser, körbanor och trafikering ser ut. Det är effektivare och mer överskådligt.

Bus sizes in future

Det här kan du åka med 2035

Fullscreen image
Thumbnail

Stadsbana och spårvagn

Spårvagnstrafiken delas upp i två koncept: stadsbana och spårvagn. Med dem kan du åka direkt in till city, oftast inom 15 minuter.

Läs merStäng

Stadsbanan kör längre stråk, går skilt från annan trafik och har längre mellan hållplatserna. Banorna är planskilda i tätare stadsmiljöer, vilket minskar barriäreffekter. Stadsbanans egenskaper liknar en tunnelbanas med trafik separerad från den övriga stadsmiljön. Själva vagnarna är längre än dagens på vissa linjer.

Spårvagn kör på kortare stråk i huvudnätet. Rent tekniskt är stadsbanan och spårvagnen samma system och de kan därför överlappa ibland. Riktlinjerna för avstånd mellan hållplatser, korsningspunkter och möjlig hastighet skiljer koncepten åt. Linjenätet är enklare. Nya sträckor har byggts till, exempelvis Linnéplatsen–Lindholmen i tunnel eller bro och vidare till Frihamnen, Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo.

Fullscreen image
Thumbnail

Citybuss

Citybusslinjer gör motsvarande jobb som spårvagnsnätet – direktlinjer till och från city, ofta och pålitligt.

Läs merStäng

De går längs stråk där många bor, men där det inte finns någon spårväg eller där spårvagnstrafiken behöver kompletteras för att nå fler platser. Citybussarna är en vidareutveckling av dagens stombussar. Körvägar och linjenät är stabila över tid. På flera vägar har citybussarna egna körbanor. Citybusslinjerna körs med el- eller elhybridbussar, och är kanske även förarlösa.

Fullscreen image
Thumbnail

Metrobuss

Metrobussarna är en vidareutveckling och standardhöjning av dagens expressbussar som går från ytterstaden och grannkommunerna via city.

Läs merStäng

Metrobusslinjerna binder samman tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i storstadsområdet. Restiderna är korta, även till city. Metrobussnätet står för de största restidsförbättringarna.

Närmast Göteborg kör metrobussarna längs trafikleder på egna vägar och har stationsliknande hållplatser. Vid stationerna kan man byta till annan kollektivtrafik.

Bussarna är troligtvis dubbeldäckare som kan köras i fordonståg, vilket gör att det går att anpassa kapacitet efter behov utan att påverka turtätheten. Metrobussarna har dörrar på båda sidor så att de kan stanna både vid vanliga hållplatser och stationer med plattform i mitten.

Metrobussarna fyller samma roll som pendeltågen i de stråk som saknar järnväg. De knyter ihop viktiga punkter i hela storstadsområdet med restider på max 30 minuter.

Fullscreen image
Thumbnail

Stadslinbana

Linbana kan för Göteborg bli ett nytt trafikkoncept. Den är tänkt att sväva över barriärer och gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen via Lindholmen och Lundby.

Läs merStäng

Stadslinbanan planeras att ha tre kablar så att gondolerna kan gå stabilt. Dörrarna kommer att vara breda för en smidig resa även för rullstolsburna och personer med bagage, barnvagnar eller cyklar. En gondol kommer att rymma cirka 25 personer, gå var 45:e sekund och stannar helt inne i stationen två gånger för av- respektive påstigning. Varje timme kan 2 000 personer komma att åka med linbanan i båda riktningar. Det är lika många som i en spårvagnslinje i femminuterstrafik.

Andra sträckor där linbana skulle kunna vara bra komplement till befintlig kollektivtrafik är exempelvis en som går från Svingeln till Brunnsbo via Gullbergsvass och Ringön samt en som går från Backa till Kortedala via Bäckebol och Hjällbo.

Fullscreen image
Thumbnail

Bättre bytespunkter

Bytespunkter fungerar inte bara som förbindelser för kollektivtrafik, utan även som mötesplatser för människor.

Läs merStäng

Därför är det viktigt att de fungerar bra och känns inbjudande. På bytespunkterna möter stråken in mot city innerstads- och mellanstadsringens tvärförbindelser. I de flesta bytespunkterna går det att byta mellan metrobuss och stadsbana, spårvagn och citybuss.

Det är enkelt att byta linje eller färdmedel. Bytespunkterna ligger i de allra flesta fall på platser där det finns ett rikt stadsliv med handel, mötesplatser och boende – eller där bytespunkten och resenärerna kan bidra till att det skapas. Till bytespunkterna är det lätt att ta sig till fots eller med cykel. Vid hållplatserna finns säkra cykelparkeringar och i innerstaden finns tillgång till lånecyklar. I anslutning till flera av stationerna i metrobussnätet finns även pendelparkering för de som tar bilen dit.

Ibland går det snabbare att åka runt än genom

För att skapa bättre flyt i kollektivtrafiken och minska trycket på centrum utvecklar vi två ringar – Innerstadsringen och Mellanstadsringen. Innerstadslinjen är en spårväg med hög standard som kopplar ihop city med Korsvägen, Linnéplatsen och Lindholmen. Mellanstadsringen är en del av metrobussnätet och ger kortare restider mellan platser utanför innerstaden. De två ringarna minskar trafiken i innerstaden och city. Man behöver inte längre åka in till exempelvis Brunnsparken för att byta. Högre kapacitet och kortare restider, helt enkelt.

Image

Exempel på hur du kan åka 2035

Med Innerstadsringen från Linnéplatsen via Stigbergstorget och Lindholmen till Frihamnen

Med innerstadsringen reser du från Linnéplatsen till Lindholmen på under fem minuter. Ringen går genom Lindholmsförbindelsen via Stigbergstorget. Den gör det lättare att resa mellan platser utanför innerstaden och du slipper passera city.

Över älven med stadslinbanan

Med stadslinbanan överbryggas älven och det går snabbt och lätt att ta sig mellan Järntorget, Lindholmen och Wieselgrensplatsen. Utan byten.

Haga–Polhemsplatsen med Allélänken

En ny spårväg i allén mellan Haga och Polhemsplatsen förbi Centralen avlastar Brunnsparken och andra delar av city. Hela spårvägsnätet blir pålitligare. Här går stadsbanelinjer från Angered och Bergsjön vidare mot Frölunda och Dag Hammarskjölds led.

Via tvärförbindelserna i Mellanstadsringen

Metrobusslinjer kör på egna banor på eller längs trafiklederna från Mölndal till Frölunda, vidare mot Lindholmen, Backaplan, Brunnsbo och söderut från Tingstadstunneln. Mellanstadsringen kopplar ihop flera viktiga platser i storstadsområdet utan att ta vägen via city. (Söder–Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln–Åbromotet)

Citybuss

Flera nya citybusstråk skapar nya förbindelser. Samtidigt har kvaliteten på befintliga stombusstråk blivit bättre för att kunna ta hand om många fler boende och resande. Citybuss förstärker busstråket genom Toltorpsdalen via Mölndals stadskärna och till den nya stadsdelen Forsåker. Citybuss planeras också på följande sträckor:

  • Länsmansgården via Vårväderstorget och Västra Eriksberg mot city
  • Rymdtorget och söder om Bergsjön via Gamlestaden och Gullbergsvass
  • Kallebäck via Gårda
Line mapLine mapLine mapLine mapLine map
Här kan du läsa hela förslaget som nu är beslutat av alla samarbetsparter